ISABEL MALFAIT

Isabel Malfait studeerde aan de RU Gent waar zij in 2001 met onderscheiding afstudeerde als licentiaat (master) in de Rechten, optie sociaal en economisch recht.
Zij is sinds 2001 advocaat te Kortrijk en verbonden aan het kantoor Sustronck-Vandekerckhove-Verhaeghe.
Zij is tevens sedert 2007 geaccrediteerd jeugdadvocaat.
Vanaf januari 2016 start zij ook een bijkantoor te Zulte.
U kan bij haar terecht voor adviezen over al uw juridische vragen, de redactie van overeenkomsten en andere juridische documenten, het voeren van onderhandelingen, bemiddeling in familie- en in handelszaken en bijstand tijdens expertises. Zo nodig behartigt zij uw belangen in het kader van administratieve, gerechtelijke en arbitrale procedures in elk gerechtelijk arrondissement van België.
Zij is vertrouwd met alle rechtsmateries, behoudens het publiek recht, met een bijzondere specialisatie in het personen- en familierecht, vastgoedrecht, verbintenissen- en contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en handelsrecht.

Isabel Malfait

SPECIALISATIES

Personen- en Familierecht

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Jeugdrecht
 • Huwelijk of ongehuwd samenwonen
 • Echtelijke problemen en echtscheiding (met onderlinge toestemming of in procedure)
 • Regelingen na partnerbreuk
 • Verdelingen na echtscheiding of partnerbreuk
 • Onderhoudsgeld
 • Recht op persoonlijk contact
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vermogensplanning

Verbintenissen- en Contractenrecht

 • Verkoop (onder meer productaansprakelijkheid)
 • (Huis)huur
 • Handelshuur
 • Pacht
 • Aanneming en bouwrecht
 • Lening
 • Bewaargeving
 • Lastgeving
 • Borgtocht

Vastgoedrecht

 • Eigendom
 • Mede- eigendom en appartementsrecht
 • Vruchtgebruik
 • Erfpacht en opstal
 • Erfdienstbaarheden
 • Gemene muur en afpaling
 • Burenhinder
 • Makelaarsovereenkomst
 • Huur/Verkoop onroerende goederen

Aansprakelijkheidsrecht

 • Burgerlijke aansprakelijkheid wegens de inbreuk op een contract/een ongeval of fout
 • Begroting van materiële en lichamelijke schade

Handelsrecht

 • Handelsovereenkomsten (distributie, agentuur, franchise, ...)
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Incasso

WETTELIJKE INFORMATIE

ALGEMEEN

Isabel Malfait draagt de beroepstitel van advocaat. Zij is lid van de Orde van Advocaten aan de balie van Kortrijk en van de Orde van Vlaamse balies.

Isabel Malfait is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen ingeschreven onder het volgende nummer :BTW BE0817.358.622

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten wordt via de Balie van Kortrijk verzekerd bij NV ETHIAS voor een bedrag van 1.250.000,00 € per schadegeval. De aansprakelijkheid van Isabel Malfait wordt uitdrukkelijk tot het verzekerde bedrag beperkt.

Alle advocaten zijn onderworpen aan de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat. Deze regels kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Orde van Vlaamse Balies of van de Orde van advocaten bij de Balie van Kortrijk.

Inbreuken kunnen worden gemeld aan de Stafhouder van de Balie van Kortrijk, wiens kantoor gevestigd is in het gerechtsgebouw I, Burgemeester Nolfstraat 10 A te 8500 Kortrijk.

ERELOONSTATEN

De ereloonstaten bevatten drie elementen:

Kantoorkosten

Gerechtskosten

Erelonen

De kantoorkosten omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de opdracht van de cliënt. Specifieke kosten zijn onder meer de kosten van aanmaak van een dossier, briefwisseling, aangetekende zendingen, verplaatsingen, prints en kopies, e-mails, faxen en telefonische oproepen. Al deze kosten worden aangerekend aan een vast tarief, dat aan het begin van elk jaar wordt vastgesteld voor het komende werkjaar. In die tarieven zijn de algemene kantoorkosten verrekend.

De gerechtskosten zijn de kosten die het kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers of openbare instanties. Die kosten worden nominaal doorgerekend aan de cliënt.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaten geleverde diensten. Bij het bepalen van het ereloon wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de ervaring en de specialiteit van de advocaat, de hoogdringendheid of specificiteit van de opdracht en de financiële mogelijkheden van de cliënt. In bepaalde gevallen wordt het ereloon op uurbasis berekend aan het gebruikelijke uurtarief, dat aan het begin van elk jaar wordt vastgesteld voor het komende werkjaar.

Er kan ook een vast bedrag worden aangerekend voor een welbepaalde procedure of onderdeel van een procedure.

Ten slotte kan de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden bepaald in functie van het bekomen resultaat.

Vóór de opdracht wordt uitgevoerd en lopende de behandeling van elke zaak, kunnen één of meerdere provisies (voorschotten) op het uiteindelijke ereloon worden aangerekend.

Alle ereloonstaten moeten binnen de maand na verzending worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt, ook al is hij geen handelaar, na ingebrekestelling een contractuele nalatigheidintrest verschuldigd aan de intrestvoet die wordt bedongen onder het artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingachterstand in handelszaken.

DERDENGELDEN

Alle bedragen die het kantoor voor rekening van de cliënt ontvangt of van de cliënt ontvangt met de opdracht om deze aan derden over te maken, worden binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort aan de persoon aan wie de gelden toekomen.

De cliënt staat het kantoor voor de ganse duur van de opdracht uitdrukkelijk toe om de bedragen, die ontvangen worden in zijn naam en voor zijn rekening, in te houden tot dekking van de openstaande provisies en/of ereloonstaten. De cliënt wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met mededeling van een detail van de in rekening gebrachte bedragen.

PRIVACY POLICY

WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking “Advocaat Isabel Malfait”, met als contactpersoon Isabel Malfait (info@isabelmalfait.be).

Advocaat Isabel Malfait respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of haar anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

Advocaat Isabel Malfait leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

WELKE GEGEVENS?

Via het contactformulier op de website:
Uw naam, voornaam, e-mailadres en uw bericht.

In het kader van het uitvoeren van een opdracht:
Advocaat Isabel Malfait verklaart niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen.

Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming) :

 • Contactgegevens;
 • Facturatiegegevens;
 • Gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit,…
 • Bewijsstukken voor uw dossier;
 • Procedurestukken en vonnissen/arresten;
 • Correspondentie

Het is mogelijk dat hierbij gevoelige persoonsgegevens worden bewaard die betrekking hebben op gezondheid, sexuele geaardheid, geloofsovertuiging, ras, gerechtelijk verleden, biometrische gegevens.
Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen en financiële gegevens worden bewaard.

Advocaat Isabel Malfait draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld.

Deze gegevens kunnen zowel opgevraagd of verkregen worden bij de cliënt zelf, bij verschillende overheidsinstanties, bij gerechtsdeurwaarders, bij confraters,…

WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren.

Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die Advocaat Isabel Malfait bijstaat bij het uitvoeren van haar taken. Zij maakt thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, cloud-based kantoorsoftware met datacenter in Duitsland, e-mailclient, boekhouders, VoIP-telefoonservice- en internetmaatschappij,…

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van de opdracht gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsexperts en overheidsinstanties.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor Advocaat Isabel Malfait. Daarenboven is een advocaat gebonden aan een strikt bepaald beroepsgeheim. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers.

Naar bestaande clienten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Advocaat Isabel Malfait en de gebruiker.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Advocaat Isabel Malfait heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Advocaat Isabel Malfait aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

RECHT VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Advocaat Isabel Malfait met uw persoonsgegevens maken.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Advocaat Isabel Malfait.

Daarnaast heeft u steeds het recht om Advocaat Isabel Malfait te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Advocaat Isabel Malfait in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Advocaat Isabel Malfait”daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@isabelmalfait.be, per post naar 9870 Zulte, Olmenlaan 53 of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Advocaat Isabel Malfait evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Advocaat Isabel Malfait is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Ik adviseer u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 24/05/2018